Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Warszawa, 24 sierpnia 2012

                                                                                                  Pan
                                                                                                  Bartosz Arłukowicz
                                                                                                  Minister Zdrowia
                                                                                                  Ministerstwo Zdrowia,
                                                                                                  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zgłasza protest wobec decyzji odwołującej profesora Jerzego Szaflika ze stanowiska Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Okulistyki.

Informacja o odwołaniu wieloletniego konsultanta, Prof. Jerzego Szaflika, wstrząsnęła całym środowiskiem okulistycznym. Jesteśmy zaskoczeni decyzją, a w szczególności trybem odwołania prof. Szaflika z pełnionych funkcji. Niewłaściwym jest fakt nadania rozgłosu tej sprawie w mediach (telewizja, radio, prasa, internet) bez potwierdzenia zarzutów. W takiej sprawie należy poczekać na stanowisko prokuratury, gdyż często się niestety w Polsce zdarza, że rozdmuchana przez media „afera” nie ma prawnego uzasadnienia.

Takie postępowanie godzi w dobre imię Prof. Szalika, ale także kładzie niesłusznie cień na całą okulistykę polską i wyrządza wielkie szkody społeczne, a w szczególności uderza w rozwój polskiej transplantologii, dla której Prof. Szaflik, w zakresie rozwoju przeszczepów rogówki, ma wielkie zasługi. Forma, w jakiej dokonano odwołania Profesora ze stanowiska, w zgodnej opinii wielu okulistów, budzi podejrzenia o niejasne motywy i intencje.

Profesor Jerzy Szaflik jest osobą powszechnie szanowaną, jest wybitnym polskim okulistą, lekarzem o nieskazitelnej reputacji, najwyższym poziomie etycznym i zawodowym, jest wychowawcą i nauczycielem wielu wybitnych okulistów. Dzięki niemu polska okulistyka szybko się rozwijała w ostatnich latach i utrzymywała europejskie standardy.

Wieloletniemu Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Okulistyki, spełniającemu swe obowiązki wyjątkowo sumiennie i z wielkim nakładem pracy, należą się podziękowania, szacunek i odznaczenia, a nie postępowanie mające charakter kary.

Opierając się na informacjach medialnych oraz na oświadczeniu Prof. Jerzego Szaflika, składamy sprzeciw wobec formy odwołania go ze stanowiska konsultanta krajowego. Nie przedstawiono mu żadnych konkretnych, udokumentowanych zarzutów, dotyczących wykonywania funkcji konsultanta krajowego. Z wyjaśnień Prof. J. Szaflika wynika, że stawiane mu zarzuty korupcyjne są niesłuszne. Naszym zdaniem, nawet jeśli miały miejsce jakieś nieprawidłowości, to nie były one wynikiem umyślnego działania i nie mogą być przyczyną wdrożenia takiej formy postępowania.

Zasada legalizmu, wyrażona w art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. wskazuje, że wszelkie działania organu władzy publicznej muszą być oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Katalog sytuacji, w których można odwołać konsultanta krajowego jest ściśle określony. Sugerowanie kontekstu korupcyjnego, popartego zawiadomieniem CBA nie mieści się w katalogu przyczyn określonym w art. 7 ust. 2 o konsultantach w ochronie zdrowia. Tym bardziej, że w artykule tym (pkt. 4) jest mowa o tym, że odwołanie może nastąpić w sytuacji, kiedy konsultant został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę ograniczenia lub pozbawienia wolności, albo zawieszono mu prawo wykonywania zawodu. Podjęcie decyzji o odwołaniu konsultanta krajowego, który pełnił swą funkcję przez wiele lat bez jakichkolwiek zarzutów, tylko na podstawie domniemania popełnienia wykroczenia, jest według nas niewłaściwe i nie powinno mieć miejsca w stosunku do osoby wielce zasłużonej dla polskiej okulistyki. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 4 ust. 2. Zarząd Główny PTO jest odpowiedzialny za wskazanie kandydatów na konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione argumenty, środowisko okulistów polskich, reprezentowane przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, zwraca się do Pana Ministra z prośbą o wycofanie podjętych w tej sprawie decyzji i podjęcie właściwych po otrzymaniu wyników toczącego się postępowania wyjaśniającego.

                                                                                                      W imieniu Prezydium Zarządu Głównego
                                                                                                      Polskiego Towarzystwa OkulistycznegPrzewodniczący,                                                                                                       prof. dr hab. med. Wojciech Omulecki

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. med. Wojciech Omulecki
Prof. dr hab. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Prof. dr hab. med. Wanda Romaniuk
Prof. dr hab. med. Wojciech Lubiński
Prof. dr hab. med. Krystyna Raczyńska
Prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prof. dr hab. med. Piotr Jurowski
Prof. dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek
Dr hab. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Dr hab. med. Michał Wilczyński
Dr n. med. Olimpia Nowakowska

Do wiadomości:

Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia – dr Bolesław Piecha,ul. Wiejska, 4/6/8 00-902 Warszawa
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej - dr Maciej Hamankiewicz, ul. J. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
Okuliści polscy – strona WWW Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.