O mnie

Profesor Jerzy Szaflikurodziłem się w Wikłowie koło Częstochowy w 1944 r.

WYKSZTAŁCENIE:

Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta ukończyłem w Częstochowie.

W 1969 r. ukończyłem Wydz. Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W 1975 r. uzyskałem stopień doktora nauk medycznych – obroniłem pracę: Wpływ estrogenów na ciśnienie wewnątrzgałkowe- badania doświadczalne i obserwacje kliniczne.

W 1979 r. uzyskałem stopień dr habilitowanego n. medycznych. Temat mojej rozprawy habilitacyjnej to: Teoretyczne i praktyczne aspekty usuwania ferromagnetycznych ciał obcych z wnętrza gałki ocznej.

W 1990 r. zostałem Profesorem nadzwyczajnym Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

W 1992 r. otrzymałem tytuł naukowy Profesora nauk medycznych.

W 1997 r. zostałem Profesorem zwyczajnym.

W 2005 r. ukończyłem Podyplomowe Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PRACA:

W 1971 r. zostałem Asystentem Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a potem Starszym Asystentem.

W latach 1975-1981 byłem Adiunktem Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie (do 1989 r.) Docentem Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej.

W latach 1990-1991 byłem Profesorem nadzwyczajnym Katedry i Kliniki Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej.

W 1991 r. przeniosłem się do Warszawy. Wygrałem ogólnopolski konkurs na Kierownika Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Od 1998 r. jestem Kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Man pride
https://www.e-odchudzanie.com.pl/man-pride-opinie.html
Najlepszy na rynku!
SŁUŻBA PACJENTOWI JEST NIEUSTAJĄCĄ MISJĄ

Od początku całej mojej kariery zawodowej staram się tę misję wypełniać jak najlepiej. Dlatego pełniłem i pełnię wiele funkcji i stanowisk w służbie zdrowia:

początkowo na Śląsku, byłem pełnomocnikiem Rektora ds. budowy i uruchomienia Klinicznego Szpitala Okulistycznego Śląskiej Akademii Medycznej, z-cą Dyrektora Instytutu Okulistyki Śl. AM, i z-cą Dyrektora Instytutu Narządów Zmysłów Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Byłem organizatorem i kierownikiem Klinicznego Oddziału Okulistycznego Szpitala Górniczego w Sosnowcu.

W 1995 r. zainicjowałem budowę Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Od początku jestem jego dyrektorem.

W 1993 r. zainicjowałem i zorganizowałem Bank Tkanek Oka w Warszawie, który rozpoczął działalność w 1995 r.

W latach 1993 -1996 byłem członkiem Senatu AM w Warszawie i członkiem Senackiej Komisji Bioetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Jestem autorem/ współautorem 288 publikacji, w tym 32 w czasopismach zagranicznych.

Mój współczynnik oddziaływania / IF / z ostatnich 5 lat wynosi ponad 60.

325 razy wystąpiłem na zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jestem autorem/ współautorem 16 podręczników oraz rozdziałów w podręcznikach.

Mam 3 patenty.

Opracowałem 10 ekspertyz i opinii naukowych.

Jestem promotorem 20 doktoratów, 3 habilitacji, recenzentem ponad 20 prac doktorskich, 14 habilitacyjnych oraz recenzentem ponad 10 dorobków naukowych.

Jestem Redaktorem Naczelnym 2 czasopism o zasięgu krajowym oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego 3 czasopism o ogólnopolskim zasięgu.

W ostatnich latach zorganizowałem międzynarodowy zespół badaczy zajmujący się problemami genetyki okulistycznej.

NOWE TECHNIKI Chirurgiczne w Okulistyce to jedna z moich pasji.

Wdrażałem w Polsce technikę zabiegu pozatorebkowego usunięcia zaćmy, byłem jednym z pierwszych polskich chirurgów, który wprowadzał nowoczesną fakoemulsyfikację zaćmy, a niedawno – usuwanie zaćmy z użyciem lasera femtosekundowego.

Jestem członkiem krajowych i międzynarodowych Towarzystw Naukowych :

Polskie Towarzystwo Okulistyczne

Polskie Towarzystwo Lekarskie

American Academy of Ophthalmology

European Contact Lens Society of Ophthalmologists

International Council of Ophthalmology

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft

European Society of Cataract and Refractive SurgeonsProfesor Jerzy Szaflik

OTRZYMAŁEM WIELE WYRÓŻNIEŃ i ODZNACZEŃ m.in.:

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski

Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie medycyny

Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy za rok 2002

Złoty Medal im. Alberta Schweitzera przyznany przez Światową Akademię Medyczną

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Złoty Medal za długoletnią Służbę wręczony przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 r.

Zostałem uhonorowany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie medalem Gloria Medicinae

a przez Warszawskie Izby Lekarskie najwyższym odznaczeniem Laudabilis.

Otrzymałem Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych.

18.09.2012. otrzymałem Medal Polskiej Akademii Nauk

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.