Protokół Kontroli w Banku Tkanek Oka- oświadczenie prof. Jerzego Szaflika

 Działałem zgodnie z prawem
Oświadczenie prof. dr hab. med. Jerzego Szaflika

W związku z uzyskaniem tekstu protokołu kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia
w Banku Tkanek Oka w Warszawie, dotyczącej działalności Banku w latach 2008-2012, kiedy nim
kierowałem, pragnę oświadczyć:

Kontrolę przeprowadzili specjaliści Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia w
okresie od dnia 16 sierpnia 2012 r., po odwołaniu mnie ze stanowiska dyrektora Banku Tkanek Oka
w Warszawie, do dnia 21 września 2012 r.
Wydany protokół pokontrolny kończy się następującymi stwierdzeniami:

„W okresie objętym kontrolą Bank przekazywał rogówki do ośmiu ośrodków transplantacyjnych
posiadających umowę o współpracę z Bankiem. Powyższe ośrodki posiadały pozwolenie Ministra
Zdrowia na dokonywanie przeszczepów tkanek oka. Większość rogówek, stanowiąca ok. 86%
wszystkich przekazanych rogówek, przekazana została do Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego w Warszawie. Kierownik Zespołu Koordynatorów oświadczyła, iż pomimo
braku uregulowań prawnych nakazujących wykonanie czynności sprawdzenia, Bank sprawdzał
czy ośrodki otrzymujące rogówki do przeszczepu posiadały zgodę na dokonywanie przeszczepów
wydaną przez Ministerstwo Zdrowia.
Bank nie przekazywał tkanek oka do przeszczepów podmiotowi leczniczemu o nazwie Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Mikrochirurgii Oka „LASER” w Warszawie oraz do ośrodków
zagranicznych.
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie przeprowadzało w Banku kontrole
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów. Ostatnia zakończona kontrola odbyła się w 2010 r. Protokół z
powyższej kontroli, w której działalność Banku oceniono pozytywnie, został podpisany w dniu 7
lipca 2010 r. Obecnie trwają czynności pokontrolne po kontroli Krajowego Centrum Bankowania
Tkanek i Komórek przeprowadzonej w 2012 r.
W związku z nie stwierdzeniem naruszeń obowiązujących przepisów prawa informujemy, iż nie
formułujemy wniosków i zaleceń pokontrolnych.”

Pragnę podkreślić, że wyniki kontroli wykazały, iż kierowana przeze mnie jednostka wykonywała
swoje zadania zgodnie z przepisami, prawidłowo i bez jakichkolwiek niedociągnięć.
Zarzuty Ministra Zdrowia będące podstawą mojego odwołania z pełnionych funkcji nie miały zatem
uzasadnienia w faktach, starannie zbadanych przez ekipę kontrolną.

Warszawa, 26. 12. 2012 r.                                        Prof. dr. hab. med. Jerzy Szaflik

Protokół kontroli BTO

© 2012. Jerzy Szaflik. Wszystkie prawa zastrzeżone.